Taal  

TechSay Gebruikersovereenkomst

1. Lidmaatschapsvereisten

Deze dienst wordt aangeboden aan individuen van 18 jaar of ouder. Als u hieraan niet beantwoordt, verzoeken we u geen gebruik te maken van onze diensten. TechSay kan op elk moment autonoom beslissen om haar diensten aan om het even wie te weigeren.

DOOR HET REGISTRATIEPROCES VOLLEDIG TE DOORLOPEN, VERKLAART U TE VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN OM EEN ACCOUNT TE OPENEN, DE REGISTRATIEVRAGEN EERLIJK TE HEBBEN BEANTWOORD EN STEMT U IN GEBONDEN TE ZIJN DOOR ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

2. Honoraria
Lid worden van TechSay is kostenloos. We kunnen op elk ogenblik autonoom beslissen om enkele of alle diensten op om het even welk moment toe te voegen, te wissen of te wijzigen.

3. Opschorting
Zonder andere middelen uit te sluiten, kan TechSay uw account opschorten of beëindigen indien u (door veroordeling, schikking, verzekerings- of borgstellingsonderzoeken of andere) betrokken bent in frauduleuze activiteiten met betrekking tot onze site. Zonder andere middelen uit te sluiten zal TechSay uw account opschorten of beëindigen als gebleken is dat u niet in goed vertrouwen hebt gehandeld bij uw deelname aan onze online-enquêtes, onze online-markttests of het referentieel programma.

4. Inwisseling van TekPoints
Door 'Inwisselen' te selecteren gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

(a) met de uitsluitende bedoeling om de uitbetaling van ingewisselde TekPoints te vergemakkelijken gaat u hierbij akkoord dat TechSay de nodige persoonlijke informatie vrijgeeft aan een derde partij die instaat voor de betaling. In het bijzonder gaat het om (eventueel, maar niet uitsluitend) uw naam, uw adres, het uitbetaalde bedrag en andere identificerende gegevens die werden geregistreerd naar aanleiding van uw deelname aan marktonderzoeksenquêtes via TechSay of haar dochterbedrijven.

(b) verder gaat u ermee akkoord dat u de persoonlijke gegevens die u aan TechSay hebt doorgegeven, hebt nagekeken op fouten zodat ze correct en juist zijn. Om twijfel uit te sluiten, bevestigt u dat het postadres dat u hebt vermeld correct is en dat u betaling zult aanvaarden van de ingewisselde TekPoints op dat adres. TechSay zal geen enkele verplichting hebben om u op een andere plaats uit te betalen moest blijken dat uw postadres is gewijzigd nadat uw betaling werd verzonden en voor een volgende vraag tot inwisseling.

5. Vervaltijd van TekPoints
TechSay behoudt zich het recht voor om de inwisseling van TekPoints, die al meer dan drie jaar voor de datum waarop de inwisseling wordt gevraagd zijn toegekend, te weigeren en om de inwisseling van TekPoinst in accounts, die al meer dan één jaar niet meer werden gebruikt, te weigeren.

6. Inbreuken
We kunnen onmiddellijk een waarschuwing uitsturen, uw lidmaatschap tijdelijk of permanent onderbreken of zelf beëindigen als u een inbreuk pleegt op deze overeenkomst of wanneer we niet in staat zijn om de informatie die u ons bezorgt, te verifiëren of op waarheid te controleren.

7. Privacy
Ons privacybeleid wordt hierbij door referentie in deze overeenkomst geïncorporeerd.

8. Confidentialiteit van de respondent
Door lid te worden van TechSay stemt u ermee in dat u de strikste vertrouwelijkheid in acht zult nemen en onder geen voorwaarde informatie die u hebt opgedaan met betrekking tot een bepaalde enquête, een project, vragenlijst of een andere marktonderzoekactiviteit van TechSay aan andere partijen zult vrijgeven. U verbindt zich ertoe de informatie vervat in een enquête, een project of een vragenlijst uitsluitend en strikt te gebruiken om gegevens te verstrekken ten behoeve van het marktonderzoek. U zult customerservice@techsay.com meteen op de hoogte brengen als u verlies of ongeoorloofde vrijgave van de informatie ontdekt. Het soort informatie waar u kennis kunt van nemen met betrekking tot een enquête, een project of een vragenlijst omvat handelsgeheimen, eigendomsinformatie, media-inhoud, unieke technieken, schetsen, tekeningen, auteursrechten, modellen, uitvindingen, knowhow, onderzoek, experimenteel werk, ontwikkelingen, ontwerpdetails en specificaties, verkoops- en merchandisingplannen en andere informatie die wordt aangeleverd met betrekking tot derde partijen.

9. Geen garantie.
WIJ EN ONZE LEVERANCIERS LEVEREN DE TECHSAY.COM-WEBSITE EN ONZE DIENSTEN "AS IS" ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDEN. WIJ EN ONZE LEVERANCIERS ONTKENNEN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. Sommige staten/landen laten geen beperking toe op een impliciete garantie, zodat de hierboven vermelde beperking misschien op u niet van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke legale rechten en het is best mogelijk dat u ook andere rechten hebt die van staat tot staat kunnen verschillen.

10. Aansprakelijkheid
ONZE AANSPRAKELIJKHEID, EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE LEVERANCIERS, TEN OVERSTAAN VAN U OF VAN ANDERE DERDE PARTIJEN IS IN ALLE OMSTANDIGHEDEN BEPERKT TOT DE GROOTSTE WAARDE VAN (A) HET TOTAAL VAN DE VERGOEDINGEN DIE AAN ONS VERSCHULDIGD ZIJN IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE HANDELING DIE DE AANLEIDING WAS TOT DE AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIM, EN (B) $ 100,-. Sommige staten/landen laten geen beperking van de aansprakelijkheid toe, het is dus mogelijk dat bovenstaande informatie niet voor u van toepassing is.

11. Algemene conformiteit met de wetten
U dient zich te conformeren aan alle toepasselijke wetten, statuten, verordeningen en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de dienst en uw bod op, inschrijving voor en aankoop of verkoop van items.

12. Geen agentschap
TechSay en u zijn onafhankelijke contractors. Deze overeenkomst heeft niet de bedoeling om een agentschap, partnerschap, joint venture, relatie werknemer-werkgever of franchiser-franchisenemer aan te gaan.

13. Kennisgevingen
Tenzij elders expliciet anders vermeld, zullen alle kennisgevingen per e-mail geschieden naar het e-mailadres dat u TechSay hebt bezorgd tijdens het registratieproces, of naar een ander adres dat de partijen zijn overeengekomen. Een kennisgeving wordt verondersteld te zijn gegeven 24 uur na verzending van de e-mail tenzij de verzendende partij op de hoogte werd gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. We kunnen u ook een kennisgeving sturen via een voorafbetaalde aangetekende zending met ontvangstbevestiging, gericht aan het postadres dat aan TechSay werd gemeld tijdens het registratieproces. In dergelijk geval wordt de kennisgeving verondersteld te zijn gegeven 3 dagen na verzending van de brief.

14. Arbitrage
Elk geschil dat ontstaat uit of in verband met deze overeenkomst zal worden beslist door een bindende arbitrage overeenkomstig de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Elk dergelijk geschil of claim zal op een individuele basis aan arbitrage worden onderworpen en kan niet worden geconsolideerd met een arbitrage van een claim of een geschil van een andere partij. De arbitrage wordt uitgevoerd in Seattle, Washington, en het oordeel over de arbitragetoewijzing kan voor de rechtbank worden gebracht op voorwaarde dat deze rechtbank bevoegd is. TechSay of u kunt een tussentijds of een voorlopig vonnis vragen voor een rechtbank of een competent rechtscollege in Seattle, Washington indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten of het eigendom van uzelf of van TechSay in afwachting van het einde van de arbitrage.

15. Algemeen
Deze overeenkomst wordt in alle aspecten geregeerd door de wetten van de US-staat Washington vermits deze wetten toegepast worden op overeenkomsten aangegaan in en uitgevoerd binnen de US-staat Washington. We garanderen geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot onze diensten en de werking van onze website kan worden verstoord door een hele reeks van factoren buiten onze wil. Indien een bepaling van deze overeenkomst blijkt ongeldig te zijn of niet kan worden opgelegd, dan wordt deze bepaling als onbestaande beschouwd, terwijl alle andere bepalingen onverminderd van kracht blijven. De kopteksten boven de paragrafen zijn alleen bedoeld ter referentie en definiëren, beperken, vormen of beschrijven in geen geval het voorwerp of de omvang van dergelijke paragraaf. Indien we niet reageren op een inbreuk door u of door anderen doet dit niet ons recht vervallen om te reageren op andere daaropvolgende of gelijkaardige inbreuken. Deze overeenkomst omvat het volle begrip en overeenkomst tussen ons in verband met bovenstaande materie.

16. Openbaarmakingen
Onderstaande diensten worden geboden door TechSay, een dochteronderneming van:
Global Market Insite, Inc.,
1100 112th Ave NE
Suite 200
Bellevue, WA 98040

Verdere informatie kan schriftelijk worden bekomen op dit adres.

Home | Word lid | Voordelen | Over ons | FAQ (Veelgestelde vragen) | Contacteer ons | Privacybeleid | Gebruikersovereenkomst | Site Map
© 2017 GMI (Global Market Insite, Inc.)